photos
Chagall natsgvardeysky dog, he assumed outfit :)
April 25, 2016

Photo 1 st year students of the Faculty of Film and TV HGAK: Elizabeth Baidak, Dylkovoy Alexandra, Olga Vinnichenko, Julia Krasko, Anna Gresko, Vladyslav Bugay, Pavel Semenov, Bogdan Shahaeva.